Summary: Enallagma civile

Latin name: Enallagma civile
Author: Hagen, 1861

English name: familiar bluelet

Total length:
Weight (gr.):

Origin of picture: rio malein
Location:

Taxonomy of Enallagma civile

 • Order: Odonata
  • Suborder: Zygoptera
   • Superfamily: Coenagrionoidea
    • Family: Coenagrionidae
     • Popularname: narrow-winged damselflies

Photos of Enallagma civile
 
loct.: rio malein
loct.: rio malein
loct.: rio malein
loct.: rio malein
loct.: rio malein
loct.: rio malein